فرش ماشینی 700 یا 1000 شانه؟ | فرش چند شانه خوب است ؟ | معایب فرش ۷۰۰ شانه
بازگشت به صفحه قبلی فرش ماشینی ۷۰۰ یا ۱۰۰۰ شانه،کدام بهتر است؟