علت پرزدهی فرش ماشینی چیست ؟ | فوم نگهدارنده فرش | پرزگیر فرش + خاف فرش چیست [جدید]