روش شستن فرش شگی | شستن شگی , نحوه شستشو و نگهداری فرش شگی